Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Co ulegnie zmianie w zakresie VAT w imporcie?

Nadchodzą zmiany w zakresie VAT w imporcie. Nowe przepisy mają na celu podniesienie konkurencyjności polskich portów na tle innych krajów i zwiększenia ich płynności finansowej.

Uproszczenie procedur przez umożliwienie rozliczenia na zasadach ogólnych (płacenia podatku przy składaniu deklaracji VAT – z zasady do 25. dnia następnego miesiąca) mają wpłynąć na zwiększenie ilości transakcji w polskich portach przeładunkowych przy jednoczesnym zmniejszenie kosztów transportu.

Po nowelizacji art. 33 a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Obowiązujące dotąd przepisy zobowiązują do uiszczenia podatku VAT od importowanych towarów w terminie 10 dni od odprawy celnej albo od dnia, w którym wydana została decyzja celna. Nowe, ustalone przez Ustawodawcę terminy rozliczania podatku VAT, są podobne do tych obowiązujące w innych krajach UE.

Wprowadzenie ww. uproszczenia będzie możliwe w wyniku zmiany treści art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, który po zmianie ma następującą treść: Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Warunkiem stosowania rozliczenia VAT od importu towarów w deklaracji VAT jest pisemne poinformowanie przez podatnika, zgodnie z treścią art. 33a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 – przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie.
Dotychczas stosowanie art.33a możliwe było tylko dla podmiotów posiadających certyfikat AEO oraz w procedurze uproszczonej.

Przedstawiona zmiana wchodzi w życie od 1.07.2020 roku.